Wettellijke bepalingen

Art. 155.

Bij de Federale Overheidsdienst en het Instituut wordt een technische cel opgericht voor de verwerking van gegevens met betrekking tot de ziekenhuizen. De technische cel is samengesteld uit een gelijk aantal personeelsleden van de Federale Overheidsdienst en het Instituut. Ze wordt geleid door twee geneesheren waarvan de ene behoort tot het personeel van de Federale Overheidsdienst en de andere tot het personeel van het Instituut. De Commissie voor de bescherming van de persoonlijke levenssfeer wijst een lid of een vertegenwoordiger aan die de technische cel bijstaat in het uitoefenen van haar opdrachten. [De personeelsleden van de technische cel worden aangeduid door de Koning.]

Art. 156.

§ 1. De technische cel heeft tot taak gegevens met betrekking tot de ziekenhuizen, zoals bedoeld in § 2, te verzamelen, te koppelen, te valideren, anoniem te maken [...]. Daarnaast stelt de technische cel de gegevens ter beschikking volgens de modaliteiten beschreven in § 3 [en § 4]. Onder anonieme gegevens wordt hier verstaan deze die niet in verband kunnen worden gebracht met een natuurlijke of rechtspersoon die is of kan worden geïdentificeerd.

§ 2. Deze gegevens worden door de Federale Overheidsdienst en het Instituut ter beschikking gesteld met het oog enerzijds op de analyse van verbanden die bestaan tussen de uitgaven van de verzekering voor de geneeskundige verzorging en de behandelde aandoening en anderzijds op de uitwerking van financieringsregels, erkenningsnormen en kwaliteitsvoorwaarden in het kader van een doelmatig gezondheidsbeleid. Inzonderheid zal de opdracht van de technische cel betrekking hebben op gegevens opgeleverd door de combinatie van de informatiee uit de Minimale Klinische Gegevens, die haar voor ieder dienstjaar door de Federale Overheidsdienst worden meegedeeld binnen de termijn en op de wijze bepaald door de Koning en van de informatie betreffende de facturering bij de verzekeringsinstellingen, die haar voor ieder dienstjaar door het Instituut worden meegedeeld. De aan de technische cel meegedeelde gegevens bevatten geen identificatie van natuurlijke personen. De Koning kan, bij een in Ministerraad overlegd besluit, de opdracht uitbreiden tot andere vormen van gegevens met betrekking tot de ziekenhuizen waarbij geen natuurlijke persoon is geïdentificeerd. De Koning bepaalt de wijze waarop de ziekenhuizen en de verzekeringsinstellingen aan de in artikel 155 bedoelde technische cel, vanaf het begrotingsjaar 1995, de noodzakelijke informatie voor de samenvoeging van de minimale klinische en financiële gegevens mededelen.

§ 3. De technische cel zal enkel anonieme gegevens ter beschikking stellen behoudens de hierna vermelde uitzonderingen:

  • De Federale Overheidsdienst en het Instituut, [het Federaal Kenniscentrum voor de Gezondheidszorg] hebben rechtstreeks toegang tot de door de technische cel anoniem gemaakte gegevens. De Koning bepaalt, na advies van de Commissie voor de bescherming van de persoonlijke levenssfeer, onder welke voorwaarden aan de Federale Overheidsdienst en het Instituut, [het Federaal kenniscentrum voor de Gezondheidszorg] gegevens kunnen worden meegedeeld door de technische cel waarbij de rechtspersoon of de zorgverlener, natuurlijke persoon, is of kan worden geïdentificeerd. Deze mededeling moet noodzakelijk zijn voor de uitvoering van de wettelijke opdrachten van de Federale Overheidsdienst en het Instituut, [het Federaal kenniscentrum voor de Gezondheidszorg]. [De gegevens worden, tenzij anders bepaald in een gemotiveerde aanvraag, door de technische cel overgemaakt aan het kenniscentrum binnen een termijn van twee weken na de aanvraag of in voorkomend geval de machtiging van het Toezichtscomité.]

  • De Koning bepaalt, bij een besluit vastgesteld na overleg in de Ministerraad, op welke wijze en onder welke voorwaarden anonieme gegevens of gegevens waarbij de rechtspersoon is of kan worden geïdentificeerd, verzameld door de technische cel, aan andere personen dan die vermeld in het tweede lid kunnen worden ter beschikking gesteld, rekening houdende met de aard en de doelstelling van de aanvraag van de gegevens. In geen geval mogen aan die personen gegevens waarbij een natuurlijke persoon is of kan worden geïdentificeerd worden meegedeeld. § 4. [Elke overdracht van persoonsgegevens vanuit de technische cel, zoals bedoeld in § 3, vereist een principiële machtiging van het Toezichtscomité bedoeld in artikel 37 van de wet van 15 januari 1990 houdende oprichting en organisatie van een Kruispuntbank van de sociale zekerheid. De technische cel stelt halfjaarlijks een rapport op met de aard en bestemming van de overgedragen gegevens. Dit rapport wordt meegedeeld aan de ministers, het Kenniscentrum bedoeld in titel III, hoofdstuk 2, van de programmawet van 24 december 2002, de Multipartitestructuur bedoeld in artikel 153 en het in het vorig lid bedoelde Toezichtscomité.]

Art. 156bis.

[De technische cel heeft de bevoegdheid andere dan de gegevens bepaald in artikel 156 te koppelen, in verband met de opdrachten bedoeld in de artikelen 263 en 264 van de programmawet van 24 december 2002, volgens de modaliteiten en de datum van inwerkintreding te bepalen door de Koning.]

Art. 157.

Opgeheven bij: Wet (I) 24-12-02 – B.S. 31-12 – ed. 1

Art. 158.

De Koning bepaalt de verdeelsleutel volgens welke de kosten die verband houden met de verzameling, de verwerking [...] van de gegevens bedoeld in artikel 156 ten laste worden gelegd van de Federale Overheidsdienst en het Instituut.